Drets ARCO

Drets dels ciutadans en matèria de protecció de dades de caràcter personal

La llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, en els seus articles 14 i següents, regula els drets dels afectats o

interessats (persona física titular de les dades) en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal.

Aquests drets constitueixen un dels eixos fonamentals sobre els quals s’articula la protecció de l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge

dels ciutadans i són els següents:

a) Dret d’accés.

b) Drets de rectificació i cancel·lació.

c) Dret d’oposició.

En endavant els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició rebran el nom de “drets arco” (sigles que responen a les inicials de cadascun dels drets).