977 76 06 90 . Carrer Fonts del Glorieta s/n . ALCOVER administracio@absaco.org
Select Page

Ajudes per a desplaçaments

La Regió Sanitària del Camp de Tarragona, compta amb ajuts de despeses per desplaçaments a centres sanitaris públics, sempre que es facin en cotxe propi o transport públic.

Cal emplenar un imprès que trobaran al CAP i adjuntar-hi:

 

  • Petició de transport on hi ha de constar a més del diagnòstic del pacient o la pacient, el lloc del desplaçament, mitjà de transport i la justificació del mateix.

  • Justificant del centre de destí.

  • Original de la Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de prestacions

  • Complementàries i reintegraments, degudament emplenada, signada i segellada

  • Fotocòpia de la TSI

  • Bitllets de ferrocarril o autobús.