977 76 06 90 . Carrer Fonts del Glorieta s/n . ALCOVER administracio@absaco.org
Select Page

Codi de Bon Govern

La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC) (DOGC núm 1324, de 30 de juliol de 1990, pàgs. 3660-73) separa les funcions d’assegurador públic (finançament, compra i planificació) de les de proveïdor de serveis sanitaris.

Mitjançant aquesta llei es regula l’accés a la provisió de serveis de tots els agents sanitaris. No reflecteix, però, la possibilitat que els professionals sanitaris accedeixin directament a la provisió de serveis. Tanmateix, la Llei 11/1995, de 29 de setembre, de modificació parcial de la LOSC (DOGC núm. 2116, de 18 d’octubre de 1995, pàgines 7538-40), incorpora la disposició addicional desena de la Llei esmentada, possibilitant l’autogestió com un model genuí de gestió de serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut pública finançats públicament.

El compromís ètic sempre ha estat present entre els valors de les EBAs. Estem convençuts que només amb l’adopció de principis i pràctiques de bon govern, orientats als valors de servei públic i transparència democràtica, és possible una gestió orientada a la millora de la qualitat, la sostenibilitat i l’eficiència dels serveis al ciutadà.

En la redacció del Codi de Bon Govern de les EBAs hem tingut en compte, entre d’altres, les Recomanacions per al Bon Govern dels Sistemes de Salut del Consell d’Europa, CM/Rec (2012) 8. Aquestes recomanacions es basen en els valors fonamentals (drets humans, estat de dret i democràcia), els principis del sector de la salut (universalitat, equitat i solidaritat) i els objectius propis del sector públic i els serveis sanitaris: transparència, responsabilitat, accés, participació, eficàcia, qualitat i seguretat. Així mateix, s’han tingut en compte la Charte de l’Economie Sociale (1980), la Carta de Principis de l’Economia Social de la Conferència Europea de Cooperatives, Mutualitats, Associacions i Fundacions (actualment Associació Europea d’Economia Social) (2002) i la Comunicació de la Comissió Europea cap al Parlament Europeu, el Consell, el Comitè Econòmic i Social Europeu i el Comitè de les Regions (Social Bussiness Initiative) (2011), així com l’article 77 de la Directiva Europea 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública. Aquests instruments instauren els principis de primacia de les persones i de la finalitat social per damunt del capital, que es tradueix en una gestió autònoma i transparent, democràtica i participativa; aplicació dels resultats en funció del treball aportat i el servei o l’activitat realitzada i, en el seu cas, a la finalitat social, i la promoció de la solidaritat interna i el valor afegit envers la societat.

També hem tingut en compte la idiosincràsia de les EBAs: organitzacions de professionals que basen el seu model en bastir un espai on les persones que hi treballen puguin créixer i desenvolupar la seva carrera, facilitant la seva capacitat d’innovació i la consecució de l’excel·lència, en el marc del treball en equip, i corresponsabiltzant-se de la gestió i l´organització, participant en la governança per
aconseguir incrementar l’efectivitat i l’eficiència dels serveis prestats, millorar els resultats en salut i la satisfacció dels ciutadans i de l’equip humà, tot col·laborant a fer sostenible el sistema sanitari públic.

Les EBAs promouen una direcció participativa on les persones que integren l’equip humà, siguin socis o no, puguin influir en la governança de l’entitat encara que no formin part de la direcció executiva o de l’òrgan de govern.

Fruit dels nostres valors i compromisos neix el CODI DE BON GOVERN de les EBAs.