977 76 06 90 . Carrer Fonts del Glorieta s/n . ALCOVER administracio@absaco.org
Select Page

Drets dels usuaris (RGPD)

Drets dels ciutadans en matèria de protecció de dades de caràcter personal

El passat 25 de maig de 2018 es va aplicar el Reglament Europeu de Protecció de Dades  (UE 2016/679), incidint directament en la forma en què es tracten les dades, la base de legitimació, i especialment l’obtenció del preceptiu consentiment per part del titular.

El RGPD ha estat molt comentat per la incorporació de novetats al voltant de la figura del consentiment de l’interessat per tractar les seves dades. El consentiment, quan és la base que legitima el tractament de les dades (o, dit de manera més planera, quan és la base legal que permet que tractem dades personals) esdevé un acte que ha de ser exprés i, per tant, decauen tots aquells tractaments de dades que s’han fonamentat en un consentiment implícit o tàcit.

El nou RGPD no genera un canvi d’escenari en el sector sanitari en allò que fa referència a la base jurídica del tractament de dades personals, ans el contrari, el seu redactat és més clar i incorpora de manera inequívoca la prestació d’assistència i gestió de serveis socials juntament amb els sanitaris. Per tant, no cal el consentiment de l’interessat per tractar les seves dades als efectes de prestar assistència o gestionar els sistemes sanitaris i/o socials.

Fins el moment, l’ABS Alt Camp Oest ha tractat les seves dades de forma legítima com a conseqüència de la relació de prestació de serveis entre nosaltres per al compliment de les respectives obligacions.

Revisió de drets, continguts i forma d’exercir-los

Els fins ara coneguts com a drets ARCO (drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició) segueixen vigents amb poques variacions. Només el dret de cancel·lació ha passat a denominar-se dret de supressió i té un aspecte molt comentat però adreçat essencialment als navegadors d’internet i xarxes socials: el dret a l’oblit, d’escàs impacte al sector sanitari i social. S’han incorporat dos nous drets, amb un previsible impacte residual als sectors sanitari i social: Portabilitat i limitació del tractament.

En tot cas, els principis generals segueixen essent els mateixos: facilitar-ne l’exercici, gratuïtat, no limitar-ne l’exercici per aspectes formals, a exercir per l’interessat o un representant legal o voluntari, i amb un termini general d’un mes per donar-ne resposta. Es recomanable, però, incorporar a la base de documents de la organització els nous models que permetin i facilitin el seu exercici.

L’ Atenció Primària Alt Camp, S.L.P., en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, endavant RGPD, l’informa que el tractament de les seves dades serà garantir el registre i seguiment del tractament mèdic sanitari prestat al centre; assegurar la continuïtat  assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats, complimentar la seva història clínica en el centre i implementar els mecanismes de coordinació d’històries clíniques que es desenvolupin.

Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i serveis directament vinculats a l’assistència sanitària de la nostra entitat, cadascun en les seves competències, i pot ser tramesa total o parcialment als estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material hagin d’accedir a les dades a l’efecte de la correcta prestació de l’assistència mèdica-sanitària que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades.

Així mateix, el centre posa en coneixement que participa en la Història Clínica Compartida de Catalunya. Les dades dels pacients als quals es presti assistència en aquest centre, quedaran integrades en la mateixa d’acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és el responsable del fitxer. Si desitja rebre major informació o vol exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació o portabilitat reconeguts en la normativa de protecció de dades, podeu contactar amb la Unitat d’Atenció a l’Usuari del centre.

Com us afecta el nou reglament?

Per tal de poder rebre dades a través de l’email o de SMS, demanem als nostres usuaris que ens reiterin el seu consentiment exprés i positiu, pel tractament de les seves dades. Pot lliurar imprès al taulell d’admissions del nostre CAP o enviant-lo a dpd@absaco.org

Què passa si no es reitera el consentiment?

En cas de que no reiteri el consentiment pel tractament de les seves dades, mitjançant el formulari o presencialment al nostre CAP, no podrem enviar cap dada a través del email o SMS.