977 76 06 90 . Carrer Fonts del Glorieta s/n . ALCOVER administracio@absaco.org
Select Page

Farmàcia excepcional

En determinats casos, i d’acord amb els requisits establerts, el CatSalut pot autoritzar excepcionalment el reintegrament de l’import de medicaments o productes sanitaris no inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, segons el règim d’aportació que tingui reconegut la persona assegurada i amb dret a la prestació farmacèutica. L’autorització es donarà quan es tracti de medicaments prescrits per un metge o metgessa del sistema sanitari públic que, amb eficàcia provada, siguin imprescindibles per al tractament del pacient i sempre que no es disposi de cap altra opció terapèutica en l’àmbit del finançament públic.

NOTA INFORMATIVA PER A LA TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS DE REINTEGRAMENT EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTS I PRODUCTES SANITARIS NO INCLOSOS EN LA PRESTACIÓ DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT

A l’efecte de procedir a la tramitació dels expedients de reintegrament excepcional de medicaments i productes sanitaris no inclosos en la prestació del Sistema Nacional de Salut, cal que us adreceu al vostre Centre d’Atenció Primària/Àrea Bàsica de Salut, amb la següent documentació:

  • Fotocòpia de la o les resolucions corresponents a les factures aportades a l’expedient de tramitació de pagament.

  • Original de la Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de prestacions complementàries i reintegraments, degudament emplenada, signada i segellada.

  • Original del Full d’autorització de pagaments a tercers (si és el cas) degudament emplenat i signat.

  • Documentació acreditativa de la relació que tenen la persona que percep la despesa i la persona beneficiària de la prestació.

  • Factures/ Rebuts originals acreditatius de que l’import sol·licitat ha estat totalment liquidat. Aquestes factures/rebuts han de complir tots els requeriments normatius establerts, estar numerades, datades i fer referència exclusiva als productes excepcionalment autoritzats a la resolució de la Gerència d’Atenció Ciutadana del CatSalut amb la corresponent descripció del producte. No s’acceptaran tiquets de caixa.

 

Per a qualsevol consulta relacionada amb el procediment de tramitació podeu adreçar-vos al vostre Centre d’Atenció Primària/Àrea Bàsica de Salut, on us facilitaran la informació necessària i disposen dels diferents models de tramitació – actualitzats – associats al procediment, o a la vostra regió sanitària.