977 76 06 90 . Carrer Fonts del Glorieta s/n . ALCOVER administracio@absaco.org
Select Page

Targeta sanitària europea (TSE)

La Targeta Sanitària Europea (TSE) és el document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que siguin necessàries, des d’un punt de vista mèdic, durant una estada temporal al territori de l’Espai Econòmic Europeu o a Suïssa, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la durada de l’estada prevista, d’acord amb la legislació del país d’estada, independentment que l’objecte de l’estada sigui el turisme, una activitat professional o els estudis.

Es pot sol.licitar per internet, mitjançant la web de la Seguretat Social o també als Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS).