977 76 06 90 . Carrer Fonts del Glorieta s/n . ALCOVER administracio@absaco.org
Select Page

TSI Cuida’m

Aquesta targeta sanitària identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques específiques necessiten un conjunt d’actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris.

Identificar des del mateix moment permet que siguin immediatament reconegudes per l’equip assistencial i se’ls pugui prestar una atenció diferenciada i més adaptada a les seves necessitats.

La sol·licitud de la nova targeta Cuida’m l’ha de fer el metge o metgessa del pacient, el qual la sol·licita ja sigui a petició pròpia o des seu representant o tutor. Un cop duta a terme la sol·licitud, el CatSalut en farà la tramitació i la lliurarà al pacient o representants o tutors.